رفاقتی عاشقانه

  

  تو بدان این را ، تنها تو بدان تو بیا تو بمان با من ، تنها تو بمان

جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب من فدای تو ، به جای همه گلها تو بخند

اینک این من که به پای تو در افتادم باز ریسمانی کن از آن موی دراز

تو بگیر تو ببند تو بخواه پاسخ چلچله هارا تو بگو قصه ابر هوا را تو بخوان

تو بمان با من تنها تو بمان در رگ ساغر هستی تو بجوش

من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

/ 0 نظر / 19 بازدید